AÖF Çıkmış Sorular

AÖF Adalet Vize Final Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri

AÖF Adalet Vize Final Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri, Adalet 1. sınıf ve 2. sınıf güz dönemi, bahar dönemi final vize çıkmış sorular.

1)Aşagıdakilerden hangisi idarı yargı ılk derece mahkemelerınde tutulması gereken kayıtlardan bırı degıldır?  İNFAZ KAYDI

2)Resmı bır yazıda yazılan yazının öncekı bır yazıya karsılık oldugunu veya bazı belgelere başvurulması gerektıgını belırten bölume ne ad verırlır? İLGİ

3)Soruşturma evresıne ilışkin safahatının işlendiği kayır aşağıdakilerden hangisidir?

SORUŞTURMA KAYDI

4)KAsa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenmiş paraların reddine doldurulan makbuz aşağıdakilerden hangisidir?

REDDİYAT MAKBUZU

5)Memurlar ve kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun gereği soruşturma izni veya verilmemesi kararları aleyhine yapılan itiraz başvurusu sonuçlarının işlendiği kayda ne ad verilir? KAMU GÖREVLİLERİ İTİRAZ KAYDI

6)Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmekle görevli personel aşağıdakilerden hangisidir? İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

7)Taşınır malların koruma altına alınması amacıyla bir yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi yada belirli bir faaliyetin durdurulması işlemine ne ad verilir? MÜHÜRLEME

8)Asıl dosyanın bilirkişiye,başka mahkemeye veya mercie gönderilmesi gerektiğinde zabıt katibi tarafından düzenlenen ve dosyada bulunan belgeleri gösteren listeye ne ad verilir? DİZİ PUSULA

9)Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay da tutulması gereken ortak defterlerden biri değildir? YAZILI EMİR ESAS DEFTERİ

10)Aşağıdakilerden hangisi İdari yargı üst derece mahkemelinden biridir? BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

11)İdari işlemler hakkında yetki ,şekil,sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilen tarafından açılan iptal davaları …. görevli olduğu davalardandır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelir?

A)bölğe adlıye b)aslıye hu kuk c)ıdare d)uyuşmazlık e)  anayasa

12)Aşağıdakilerden hangisi İcra mahkemesinin görevine giren davalardan biridir?

HACİZDE  ISTIKHAK DAVALARI

13)İdari bir davada ilk inceleme sonrası adli yargının görevli olduğu tespit edildiğinde mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir? YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE

14)Aşağıdakilerden hangisi  hukuk mahkemelerinde dosya düzeni içerisinde yer almaz?İDDİANAME

15)İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

16)Aşağıdakilerden hangisi Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir?SEGBİS KAYDI

17) BÖLGE  adliye mahkemeleri ceza dairelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir? UYUŞMAZLIGIN GİDERİLMESİ BAŞVURU KAYDI

18)Dizi pusulası kaç nüsha düzenlenir? 2

19)Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür? 60

20)Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıt aşağıdakilerden hangisidir? TAŞRA TEMYİZ KAYDI

21)…….yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmeli? BAŞLIK

22)Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde fiziki olarak da tutulması gereken kartonlardan biridir?HARÇ VE PARA CEZASI TAHSİL MÜZEKKERELERİ KARTONU

23)Aşağıdakilerden hangisi  İdare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler üzerinde yapılacak ilk incelemede bakılacak ilk husus aşağıdakileden hangisidir?

24)Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi yazı işleri müdürünün görevlerinden biri değildir? GÜNLÜK DURUŞMA LİSTESİNİ YAPMAK

25)Aşağıdakilerden hangisi harç tahsil müzekkereside yer almaz? ZABIT KATİBİNİN İMZASI

26)Dosya bilirkişiye başka mahkemeye yargıtaya veya başka bir yere incelenmek üzerine gönderildiğinde aslı gelene kadar yerine oluşturulan geçici dosyaya ne ad verilir? GÖMLEK DOSYA

27)Cumhuriyet başsavcılığına uyap üzerinden gönderilmeyen evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir? ZİMMET KARTONU

28)Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçelerinde bulunması zorunlu olan ve eksikliği halinde giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilebilecek hallerden biri değildir? Davanın dayandıgı hukukı sebepler

29)Kasa ve yol giderleri ve tazminat kayıt defterine işlenecek paralar için düzenlenen makbuz aşağıdakilerden hangisidir? TAHSİLAT MAKBUZU

30)Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının bölümleri arasında yer almaz? SAYFA NUMARASI

31)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde esas kaydı yapılan dosyaların incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıt aşağıdakilerden hangisidir? DAGITIM KAYDI

32)Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil ve hallerden biridir? ÖZÜRSÜZ OLARAK BİR YILDA TOPLAM 20 GÜN GÖREVE GELMEMEK

33)Aşağıdakilerden hangisi uyap sisteminde yer alan portallardan biri değildir? E ZABIT KATİBİ PORTAL

34)İdare ve veri mahkemelerinde mahkeme kurulu kaç kişiden oluşur? 1 başkan 2 üye

35)Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

36)İcra dairesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ DAİMİ DENETİMİ VE GÖZETİMİ ALTINDADIR

37)Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarında biri değildir? UYUŞMAZLIĞIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİ İTİRAZI

38)Adli ve idari yargı mercilerin arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

39)Resmi bir yazı onaya sunulurken  imza bölümündeki sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle aşağıdakilerden hangisi yazılır? OLUR

40)Bir icra dairesi görevlisi aşağıdakilerden hangisinin menfaati olan işi görmekten yasaklı değildir? KOMŞUSUNUN

41)aşağıdakılerden hangısı bölge adlıye mahkemelerı hukuk daırelerınde uyap harıcınde fızıkı olarak da tutulması gereken kartonlarda bırıdır? ZİMMET

42) Aşağıdakilerden hangisi İcra iflas hukuku ile ilgili olarak genel mahkemelerde görülen davalardan biri değildir? İTİRAZIN İPTALİ

43)anayasa yargısında faaliyet yürüten mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? ANAYASA MAHKEMESİ

44)resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki tarih yazımlarından hangisi doğrudur?29/10/1923

45)cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanunlar yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir? KİTAPÇIK KAYDI

46) ı Asliye hukukmahkemesi

ıı  İcra dairesi

ııı İcra mahkemesi

Yukarıdakilerden hangileri asıl icra organlarındandır? Iı ve ııı

47)coğrafi olarak hangi yerdeki mahkemenin  davaya bakacağına ilişkin durumu ifade eden kurallara ne ad verilir? YETKİ

48)yargıtayda tutulması gereken defterler ile ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlış? DEFTERLERİN İLGİLİ KISIMLARI KURŞUN KALAMLE DOLDURULMALI

49) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde VERGİ mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür? 30

50) aşağıdakilerden hangisi Yargıtay cumhurıyet başsavcılıgında tutulması gereken kartonlardan biridir?

51) aşağıdakilerden hangisi tevzi formunda yer almaz? KEŞİF TARİHİ

52)idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda dilekçeler üzerinde  yapılacak ilk incelemegörev ve yetkilerden sonra incelenecek  ilk husus aşağıdakilerden hangisidir? İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ

53)cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması içinyeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmemesi veya kovuşturma olanagının bulunmaması hallarınde aşağıdaki kararlardan hangisini verir? KOVUŞTURMAYA YER OLMADIGI

55)aşağıdakilerden hangisi ıcra daıresı tarafından yapılan işlemlerden  bırı değıldiir? TAKIP TALEBI     

56) ı duruşma gününün taraflara tebliği

Iı tensıp tutanagının düzenlenmesı

Iıı ıddıanamenın kabulü

Iv delıllerın toplanılması ve degerlendırılmesı

V duruşmaya başlanılması

Vı iddıa ve savunmanın beyanlarının degerlendirilmesi kovuşturma evresının doğru sıralanışı?

 III-II-I-V-IV-VI

57)Aşağıdakilerden hangisi ADLİ yargı üst derece mahkemelinden biridir? DANIŞTAY

58)İDARİ YARGI MERCIILERINDE DAIREler ve mahkemelerde görulen davalarda verilen hükümlerin tarıh ve sıra numarasına göre konuldugu ve saklandıgı karton? Karar kartonu

59) IDAR DAVA açıldıktan sonra posta ücretın de teblığ ışlemlerının yapılmasını engelleyecek sekılde azalma olması halınde posta ücretının kaç gün  ıçınde tamamlanması geregı ılgılıye teblı gg olunur? 30

60) uyap sıstemınde yer alan portallardan değıl)? MÜBAŞIR PORTALI

61) idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda dilekçeler üzerinde  yapılacak ilk inceleme DE incelenecek  ilk hususlardan degıldır? İDARI ISLEMIN HUKUKA AYKIRI OLUP OLMADII

62? RESMİ YAZININ bölümlerinden biri degıldır? ONAY

63? İdare  ve verği makemelerınde dava açılma usulü ıle ılgggılı aşagıdaki ifadelerde hangısı yanlıştır?DİLEKÇELER İLE BUNLARA EKLI EVRAKTAN TEK ÖRNEK OLMASI YETERLIDIR

64) İcra daıresı görevleri arasında yer almaz?  ALACAKLININ ŞİKAYETİNİ İNCELEMEK

65) ICRA DAIRESI TARAFINDAN YAPILAN ISLEMLERDEN BIRI DEĞİL? SIRA CETVELI DÜZENLEMESİ

66) ıcra ve ıflas ıslecı icın kullanılması zorunlu olan basılı kağıtlardan hanğisi ilamsız takipte ödeme emri için kullanılır? ÖRNEK NO 7

67) MÜBAŞİRİN görevlerinden degil? GEREKÇELİ KARARLARI BAŞKAN VEYA HAKİMİN BİLDİRDİGİ ŞEKİLDE YAZMAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu